Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (V20.4)

DE LEVERINGSTERMIJNEN EN WAARBORGEN

• Onze offertes zijn geldig voor een periode van één maand, te rekenen vanaf de datum waarop opgemaakt. Na deze termijn dienen zij bevestigd te worden om geldig te blijven.

• Leveringstermijnen gelden als benaderend en houden geen verbintenis in. Geen enkele vertraging in of wijziging aan het tijdsschema van de levering kan aanleiding geven tot verbreking of schorsing van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging door ons of een buitengewone abnormale lange termijn die niet overeenstemt met de gebruikelijke termijnen in de sector. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

• Onze waarborg voor goederen, die wij leveren als tussenpersoon, waaraan gebreken worden vastgesteld, binnen de eerste drie maanden, beperkt zich tot een tussenkomst bij de leverancier om na te gaan of deze de gebrekkige goederen kan herstellen of vervangen. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze eigen opzet of grove fout. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks werden veroorzaakt door leveranciers van ons, een daad van de koper of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk en onrechtmatig gebruik van de geleverde software en/of systemen door de koper. De koper is uitsluitend verantwoordelijk voor de gegevens die in het systeem worden ingevoerd en de resultaten van deze gegevens.

• Indien de installatie ten gevolge van overmacht, of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

BETALINGSVOORWAARDEN

• Alle vermelde bedragen zijn excl. B.T.W.

• Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper

• Alle te betalen facturen vallen onder de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstal bij handelstransacties en verwijlinteresten zijn dienovereenkomstig verschuldigd.

• Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum is automatisch en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd.

• Wij blijven eigenaar van al het geleverde materiaal , tot alle betreffende facturen volledig zijn betaald.

• Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 10 dagen na de levering, en bij aangetekend schrijven. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren, binnen de acht dagen na factuurdatum en met de vermelding van datum en nummer van de factuur en de motivering van het protest.

• Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.

• Facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening op de vervaldag zoals vermeld op de factuur of op onze maatschappelijke zetel.

SUPPORT –EN HUURVOORWAARDEN

• Alle support– en/of huurcontracten worden afgesloten voor een periode van vijf jaar, tenzij anders weergegeven. Daarna worden deze stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, tenzij opzeg gegeven wordt per aangetekend schrijven 3 maanden voor de einddatum.

• Alle support– en huurbedragen worden op semestriële basis gefactureerd.

• Jaarlijks worden de vergoedingen volgens het evenredigheidsprincipe herzien dit gebaseerd op het indexcijfer der consumptieprijzen basisjaar 1996. Het indexstartcijfer is het laatst gepubliceerde van de maand voor de indienststelling.

• Alle interventies m.b.t. hardware support (telefonie, server, pc, printer, ...) worden aangerekend aan 95€/uur tenzij anders weergegeven.

• Verplaatsingen worden aangerekend aan 0,50€/km heen en terug met als vertrekpunt de maatschappelijke zetel van Flexsoft, tenzij anders weergegeven

BACK-UP:

• Verschillende back-up systemen zijn mogelijk. Elk systeem brengt zijn eigen voorwaarden en verplichting met zich mee. De klant dient zich bewust te zijn van het feit dat een gebrek aan (volledige) back-up een ernstig probleem kan veroorzaken. De klant dient daarom de juiste keuzes te maken en de daarbij horende verantwoordelijkheid te dragen.

• Een back-up volledig in eigen beheer; de klant staat zelf in voor het organiseren, beveiligen en controleren van dergelijke back-up. Flexsoft kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Deze formule kan in verkoop van Themis software alsook in verhuur.

• Het online back-up abonnement wordt door Flexsoft bij installatie geconfigureerd en geïnstalleerd. In overleg met de klant wordt het ogenblik van de back-up vastgelegd. Flexsoft verstuurt dagelijks via email aan de klant een rapport van de back-up. Flexsoft monitort de back-up niet; de klant staat dus als enige en volledig in voor de controle van deze rapporten. De klant dient alle eventuele foutmeldingen of mogelijke anomalieën binnen de 5 werkdagen na verzending van het rapport te melden aan Flexsoft . Deze vorm van back-up is mogelijk bij verkoop of bij huur van de Themis software.

• Een back-upsysteem in de cloud; dit systeem wordt niet door Flexsoft zelf aangeboden maar door een hosting partner. De klant dient zelf rechtstreeks met een hostingpartner een overeenkomst te sluiten. De kostprijs hiervan is niet inbegrepen in de Themis software. Flexsoft garandeert enkel dat de Themis software compatibel is met de courante cloud back-up systemen. de klant staat zelf in voor het organiseren, beveiligen en controleren van dergelijke back-up of het opmaken van een back-up plan. Deze optie bestaat enkel bij huur van de Themis software.

VARIA

• Wij behouden ons het recht voor, de door ons aanvaarde bestellingen geheel of gedeeltelijk aan een andere verkoper of verhuurder over te dragen.

• Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de territoriale bevoegdheid der rechtbanken van Gent en het Vredegerecht van de maatschappelijke zetel van Flexsoft NV.